Mgr. Anežka Bystřická
soudní tlumočník a překladatel

Překlady

,,Dílo prozradí svého mistra"
( latinské přísloví )

Nabízím překladatelské a tlumočnické služby za velmi přijatelnou cenu.
Překlady vyhotovím v co nejkratším možném termínu (obecné překlady v rozsahu 3-5 stran do druhého dne).

Překlady odborných textů poskytnu bez jakýchkoli dalších příplatků.
Zajistím Vám překlady online, na médiích nebo poštovní službou.
Mým krédem jsou spolehlivost, kvalita a diskrétnost.

Překlady

•     Obecné a odborné texty: návody a manuály, webové  stránky,
       odborné práce, technické zprávy, korespondence, certifikáty,
       prospekty, katalogy a jiné propagační materiály, tiskové
       zprávy … apod.

•     Obchodní a právní dokumenty: obchodní korespondence,
       smlouvy, znalecké posudky, vysvědčení, rodné listy, čestná
       prohlášení, plné moci … apod.

•     Ostatní typy textů (např. technické nebo literární texty dle
       dohody)

•     Tlumočnické služby při nejrůznějších příležitostech: soukromé,
       obchodní nebo úřední jednání, školení, prezentace, přednášky,
       konference a další.
Služby
Překlady

Překladatelská činnost není jen nalézání vhodných protějšků v cílovém jazyce. Základním principem moderního překladu je zachovat charakter původního textu se všemi jeho důsledky. Najít vhodný termín v cílovém jazyce je mnohdy velmi obtížné a téměř nikdy není možné dosáhnout absolutní ekvivalence.

Zajistím Vám standardní překlady všeobecných i odborných textů a dokumentů (např.: návody a manuály, webové stránky, odborné práce, technické zprávy, korespondence, certifikáty, prospekty, katalogy a jiné propagační materiály … apod.) Texty překládám i včetně různých grafických příloh a zákazníkovi je předám v elektronické podobě a/nebo v požadovaném počtu výtisků.

Soudní překlady

Jsou nazývány také úřední překlady nebo překlady se soudním ověřením, laicky také překlady s kulatým razítkem. Tyto překlady jsou často vyžadovány úřady, soudy a jinými institucemi k prokázání správnosti překladu a překladatel potvrzuje, že úřední překlad souhlasí s originálem nebo s jeho notářsky ověřenou kopií. Tento typ dokumentu vypadá tak, že originál, který byl poskytnut je neoddělitelnou součástí celého úředního překladu, vše je opatřeno tlumočnickou doložkou a otiskem kulatého razítka (tlumočnickou pečetí)
Soudní překlady jsou nejčastěji vyžadovány u těchto druhů dokumentů:

vysvědčení, závěti, diplomy, certifikáty a osvědčení, rodné listy, smlouvy (obchodní, pracovní a majetkoprávní), soudní rozsudky, notářské záznamy,
oddací listy,  výpisy (např.: z rejstříku trestů), živnostenská oprávnění,      daňová přiznání, znalecké posudky
Obchodní podmínky, informace

Obchodní podmínky


Překlady lze zadat doručením objednávky poštou nebo e-mailem ve formě dokumentu, samozřejmě i telefonicky nebo osobně. Výsledný překlad bude zpracován v textovém editoru Microsoft Word. Na základě objednávky bude vyhotovena předběžná kalkulace.

Překlad bude připraven k převzetí/přeposlání nejpozději v termínu, který je stanoven v potvrzené objednávce.


OBJEDNÁVKA

Objednávat překlad Vašeho textu nebo tlumočnické služby můžete na tel. čísle
+ 420 608 543 056 nebo e-mailem na ABystricka@seznam.cz .


V objednávce uveďte:

•     Objednatel překladu: fyzická osoba (titul, jméno a příjmení)
      nebo právnická osoba (název společnosti, IČ)
•     E-mail, telefonní číslo
•     Adresa objednatele
•     Výchozí a cílový jazyk překládaného dokumentu
•     Požadovaný termín překladu
•     Způsob platby
•     Popř. další doplňující informace, které se vztahují ke konkrétní zakázce.

Výsledná cena překladu se odvíjí od počtu normovaných stran, tzv. normostran (NS). Jedna normostrana obsahuje 1800 znaků s mezerami, podkladem je finální překlad, který se může od zdrojového testu lišit (jiné formátování, velikost písma, řádkování …apod.). Minimální účtovaná sazba je jedna normostrana.

Soudní překlady mohou být označovány rovněž jako úřední překlady či překlady s ověřením. Jedná se o dokumenty k oficiálnímu použití požadované institucemi činnými ve správním i soudním řízení, při styku s úřady, soudy a policejními orgány. Soudní překlad je vždy opatřen doložkou a otiskem kulatého úředního razítka /pečetě/, tj. náležitostmi, které osvědčují jeho oficiální charakter

DŮLEŽITÁ INFORMACE K SOUDNÍM PŘEKLADŮM:

DŮLEŽITÁ INFORMACE K SOUDNÍM PŘEKLADŮM:
Dokument, fyzicky poskytnutý k soudnímu překladu, je pevnou součástí složky soudního překladu. Tato složka se odevzdává jako celek soudního překladu - překládaný dokument nelze ze složky vyjmout či oddělit.
Pokud tedy o původní překládaný dokument nechcete odevzdáním složky soudního překladu na příslušná místa nenávratně přijít (rodný list, vysvědčení, oddací list atd.) doporučujeme si ještě před objednáním soudního překladu opatřit notářsky ověřenou kopii, tu poskytnout k přeložení a originál si pečlivě uschovat!


Platební podmínky: Pokud se bude jednat o překlad malého rozsahu
(do 10 NS) bude po úkonu vystaveno vyúčtování. Při delších překladech u první zakázky bude nutné poskytnout zálohu předpokládané ceny. Vyúčtování je možno uhradit bankovním převodem na uvedené číslo účtu, poštovní poukázkou nebo hotově. Splatnost fakturované částky je 14 dní, není-li dohodnuto jinak.

Víkendy a svátky se nepočítají do dodacích lhůt, nejedná-li se o expresní překlad za příplatek.

CENÍK PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB


Překlad 1 NS z němčiny do češtiny                             300,- Kč
Překlad 1 NS češtiny do němčiny                                300,- Kč
Ověření překladu                                                           50,-Kč/NS
Tlumočnický úkon                                                      450,- Kč/hod.

Příplatky:

Překlad velmi odborného textu - stanoveno po dohodě        + 20%

K tlumočnickém úkonu je připočítána i náhrada cestovních výdajů


Kontakt


Mgr. Anežka Bystřická
Lomená 152
671 28 Jaroslavice

IČ: 80 60 50 07
ČBÚ: 86-4491790227/0100
tel.: 608 543 056
e-mail: ABystricka@seznam.cz